DEVKIT-S12ZVC: 9S12ZVCA192 MCU评估开发板

概述

特性

DEVKIT-S12ZVC: Development Board for S12ZVC MCUs

DEVKIT-S12ZVC: Development Board for S12ZVC MCUs

套件包含

  • DEVKIT-S12ZVC开发板

支持的器件

  • S08JM: 8位USB经济型JM MCU
  • S12ZVC: S12ZVC混合信号MCU,适用于汽车和工业CAN应用