MiGLO

该系列超低功耗、单芯片解决方案采用带近场磁感应(NFMI)的MiGLO技术实现无线音频流和数据通信。


产品 订购 说明
NFMI radio for wireless audio and data streaming
NFMI radio for wireless audio and data streaming
NFMI radio for wireless audio and data streaming
NFMI radio for wireless audio and data streaming