Czech - English


Souhlas se zpracováváním osobních údajů – uchazeči a potenciální uchazeči o zaměstnání


V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů tímto výslovně souhlasím s tím, aby společnost NXP Polovodiče Česká republika s.r.o. (dále jen „Společnost“) shromažďovala, zpracovávala a uchovávala mé osobní údaje, včetně rodného čísla, a to i v případě, že mezi mnou a Společností nedojde ke vzniku pracovního poměru. Ke zpracování může docházet manuálně i automatizovaně, a to za účelem vytváření referenční databáze o uchazečích a potenciálních uchazečích o zaměstnání ve Společnosti, v rozsahu, ve kterém je poskytnu Společnosti, a to na dobu 2 let ode dne poskytnutí údajů Společnosti. Před udělením tohoto souhlasu jsem se seznámil/a s poučením o mých právech v souvislosti se zpracováváním osobních údajů.

Poučení o právech v souvislosti se zpracováváním osobních údajů

Požádáte-li naši Společnost o informaci o zpracovávání Vašich osobních údajů, poskytneme Vám bez zbytečného odkladu informaci o tom, jaké údaje o Vaší osobě naše Společnost zpracovává.

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že naše Společnost provádí zpracovávání Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života anebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné, můžete po naší Společnosti:

  • požadovat vysvětlení;
  • požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména můžete požadovat provedení opravy nebo doplnění Vašich osobních údajů, přičemž v případě potřeby bude v návaznosti na Vaši žádost provedeno dočasné blokování nebo likvidace těchto osobních údajů.

Bude-li Vaše žádost shledána oprávněnou, naše Společnost neprodleně odstraní závadný stav. Nelze-li Vaší žádosti vyhovět nebo pokud budete toho názoru, že zpracovávání Vašich osobních údajů neprobíhá zcela v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.