MMRF1022HS: 2110-2170 MHz, 63 W Avg., 28 V RF Power LDMOS Transistor