MMRF1023HS: 2300-2400 MHz, 66 W Avg., 28 V RF Power LDMOS Transistor