AFV141KH: 1000 W Peak over 1200-1400 MHz, 50 V RF Power LDMOS Transistor