MMRF1024HS: 2496-2690 MHz, 50 W Avg., 28 V RF Power LDMOS Transistor