1000 W Peak, 960-1215 MHz, 50 V Airfast® RF Power LDMOS Transistors

AFV121KH